Brigády

Plánované dlouhodobé brigády:

 

do konce dubna, musí mít všichni, kteří mají přidělené zásypy nebo krmelce provedenu jarní očistu.

(provést desinfekci popř.: deratizaci) tohoto zařízení v souladu s hygienickými podmínkami.

 

 

Bližší informace:

Předpis č. 166/1999 Sb.Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon).

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie (dále jen "předpisy Evropské unie")1a) stanoví požadavky veterinární péče (dále jen "veterinární požadavky") na chov a zdraví zvířat a na živočišné produkty, upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob, soustavu, působnost a pravomoc orgánů vykonávajících státní správu v oblasti veterinární péče, jakož i některé odborné veterinární činnosti a jejich výkon.

§ 2

Veterinární péče

Veterinární péče podle tohoto zákona zahrnuje

a) péči o zdraví zvířat a jeho ochranu, zejména předcházení vzniku a šíření onemocnění přenosných přímo nebo nepřímo mezi zvířaty vnímavých druhů (dále jen "nákaza") a jiných onemocnění zvířat a jejich zdolávání, ochranu zdraví lidí před nemocemi přenosnými ze zvířat na člověka,

b) péči o zdravotní nezávadnost živočišných produktů a krmiv a ochranu zdraví lidí před jeho poškozením nebo ohrožením živočišnými produkty,

c) ochranu území České republiky před zavlečením nákaz zvířat a nemocí přenosných ze zvířat na člověka a před dovozem zdravotně závadných živočišných produktů a krmiv ze zahraničí,

d) ochranu životního prostředí před nepříznivými vlivy souvisejícími s chovem zvířat, výrobou a zpracováváním živočišných produktů, jakož i ochranu zvířat a jejich produkce před riziky ze znečištěného životního prostředí,

e) veterinární asanaci,

f) dozor nad dodržováním povinností a požadavků stanovených k zajištění těchto úkolů tímto zákonem, zvláštními právními předpisy1b) a předpisy Evropské unie2) (státní veterinární dozor).

 

 celé znění zákonu

 

 

 

Brigádnické hodiny

 

Odpracované brigádnické hodiny:
rok hodiny členů + čekatelů průměr hodin
2015 2 654 20 + 1 126
2014 2 454 20 + 1 117
2013 2 459 19 + 2 112
2012 2 472 21 + 3 103
2011 2 438 21 + 2 101
2010 2 401 24 + 1 96
 
Brigádnická povinnost: 100hodin / člena / rok.

 

 

Zvláštní ustanovení práv a povinnosti členů dle čl.III, odst.3:

b) Omluva platí v případech nemoci, úrazu, pracovního zaneprázdnění a vážných rodinných věcí. Omlouvá se osobně předsedovi, místopředsedovi, mysliveckému hospodáři.

c) Při nesplnění 50% schváleného počtu brigádnických hodin k 20.8. se nemůže člen zúčastnit lovu kachen jako střelec a nesmí zvát hosty na lov kachen.

d) Při nesplnění 100% schváleného počtu brigádnických hodin k 20.10. se nemůže člen zúčastnit

 společných honů a nemůže na tyto hony zvát hosty.

   Dále nebude zařazen mezi uchazeče k lovu trofejové zvěře v následujícím roce. Kromě toho může výbor krátit přidělenou zvěřinu úměrně k počtu odpracovaných hodin.

 

Zvláštní ustanovení práv a povinnosti členů dle čl.III, odst.4:

a) Brigádnická povinnost se nevztahuje na členy starší 70let, od těch se očekává, že vypomohou dle svých možností.

b) Člen MS ve věku 65-70let odpracuje 50% brigádnických hodin.

c) V případě, že člen ze zdravotních důvodů se nemůže plně zapojit, požádá výbor o méně namáhavou práci.

d) Všechny akce i brigády budou organizované výborem dle plánu práce, požadavků funkcionářů.

    Brigádnickou hodinu je možno za 100Kč/hod. zaplatit.

 

 

 

 

 

 

 

Rozdělení do pracovních skupin:

Skupina č.1: Honitba a myslivecké zařízení
vedoucí: Petr KYTLICA
Jiří Rozehnal, Alois Rozehnal, Petr Žák, Radim Kytlica, MiroslaV Chyla, Libor Mraček, Stanislav Mraček.
 
Skupina č.2: Myslivecký dům
vedoucí: Jiří KOHN
Martin Kohn, Jan Kohn, Libor Pasz, Jiří Kytlica, Jiří Dohnal, Karel Čech, Petr Formánek, Jaroslav Otáhal.